Hướng dẫn chung Hướng dẫn chung

  • Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN
Đăng ký, cấp biển số xe ô tô
Tải biểu mẫu
  • GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

  • THÔNG TƯ SỐ 53/2015/TT-BTC

  • THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA

  • THÔNG TƯ SỐ 127/2013/TT-BTC

  • THÔNG TƯ SỐ 229/2016/TT-BTC