Đăng ký sang tên di chuyển ngoài tỉnh Đăng ký sang tên di chuyển ngoài tỉnh

  • Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Nhập thông tin hồ sơ

(yêu cầu nhập những trường có dấu (*))

1. Thông tin chủ xe
2. Thông tin xe
(cm3)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
3. Thông tin chủ xe mới 3. Thông tin địa chỉ mới

Bạn có muốn lưu các thông tin đã nhập không?

Mã Hồ sơ :

{{oto.maHoSo}}Chú ý: Bạn hãy ghi lại và mang mã hồ sơ này khi đi đăng ký

Loại đăng ký:

  Loại đăng ký là bắt buộc nhập

Cá nhân tổ chức:   Cá nhân tổ chức là bắt buộc nhập
Số lượng xe đăng ký:
  Số lượng xe đăng ký là bắt buộc nhập
Chủ xe:
  Chủ xe là bắt buộc nhập
Loại đổi cấp:   Loại đổi cấp là bắt buộc nhập

Nội dung cải tạo:

  Nội dung cải tạo là bắt buộc nhập

Quốc gia:   Quốc gia là bắt buộc nhập
Tỉnh/Thành phố:   Tỉnh/Thành phố là bắt buộc nhập
Quận/Huyện:   Quận/Huyện là bắt buộc nhập
Phường/Xã:   Phường/Xã là bắt buộc nhập
Địa chỉ:   Địa chỉ là bắt buộc nhập
Cơ quan đăng ký xe:   Cơ quan đăng ký xe là bắt buộc nhập
Số điện thoại:   Số điện thoại là bắt buộc nhập
Loại giấy tờ:   Loại giấy tờ là bắt buộc nhập
Số giấy tờ:   Số giấy tờ là bắt buộc nhập
Ngày cấp:
  Ngày cấp là bắt buộc nhập   Ngày cấp sai định dạng  Ngày cấp phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại.
Nơi cấp:   Nơi cấp là bắt buộc nhập
Chủ xe mới:
  Chủ xe mới là bắt buộc nhập
Tỉnh/Thành phố:   Tỉnh/Thành phố là bắt buộc nhập
Quận/Huyện của chủ xe mới:   Quận/Huyện của chủ xe mới là bắt buộc nhập
Phường/Xã của chủ xe mới:   Phường/Xã của chủ xe mới là bắt buộc nhập
Địa chỉ chủ xe mới:   Địa chỉ chủ xe mới là bắt buộc nhập
Số điện thoại của chủ xe mới:   Số điện thoại của chủ xe mới là bắt buộc nhập
Loại giấy tờ của chủ xe mới:   Loại giấy tờ của chủ xe mới là bắt buộc nhập
Số giấy tờ của chủ xe mới:   Số giấy tờ của chủ xe mới là bắt buộc nhập
Ngày cấp của chủ xe mới:
  Ngày cấp của chủ xe mới là bắt buộc nhập   Ngày cấp của chủ xe mới sai định dạng  Ngày cấp của chủ xe mới phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại.
Nơi cấp của chủ xe mới:   Nơi cấp của chủ xe mới là bắt buộc nhập

Biển số xe:

  Biển số xe là bắt buộc nhập   Không được phép lựa chọn loại cải tạo "Biển 3 số, 4 số đổi sang biển 5 số" đối với xe có biển 5 số
Màu biển:   Màu biển là bắt buộc nhập
Loại xe:   Loại xe là bắt buộc nhập
Nhãn hiệu:   Nhãn hiệu là bắt buộc nhập
Nhãn hiệu khác:   Nhãn hiệu khác là bắt buộc nhập
Số loại:   Số loại là bắt buộc nhập
Số máy:   Số máy là bắt buộc nhập
Số khung:   Số khung là bắt buộc nhập
Số máy:   Số máy chỉ được nhập các ký tự chữ, số
Số khung:   Số khung chỉ được nhập các ký tự chữ, số
Mã màu sơn:   Mã màu sơn là bắt buộc nhập   Mã màu tối đa là 4 màu   Mã màu không tồn tại
Tự trọng:   Tự trọng là bắt buộc nhập
Tải trọng hàng hóa:   Tải trọng hàng hóa là bắt buộc nhập
Số chỗ ngồi:   Số chỗ ngồi là bắt buộc nhập
Số chỗ đứng:   Số chỗ đứng là bắt buộc nhập
Số chỗ nằm:   Số chỗ nằm là bắt buộc nhập
Dung tích xi lanh:   Dung tích xi lanh là bắt buộc nhập
Lý do sang tên di chuyển:   Lý do sang tên di chuyển là bắt buộc nhập
Năm sản xuất:   Năm sản xuất là bắt buộc nhập   Năm sản xuất phải nhỏ hơn hoặc bằng năm hiện tại   Năm sản xuất phải là 4 chữ số